Informácie pre klientov o spracovaní osobných údajov

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

I. Správca osobných údajov

Správca je podnikateľom v oblasti predaja a montáže bezpečnostných dverí.
Zastúpený p. Jiřím Vyklickým, 777 807 045, vyklicky@htdvere.cz

II. Účel/y spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame na účely

 • vedenia dokumentácie súvisiacej s naším podnikaním a obchodnými prípadmi
 • vedenia objednávacích systémov
 • vedenia adresárov klientov a zamestnancov
 • spracovania výkazov pre orgány verejnej moci
 • účtovných a daňových operácií
 • vedenia evidencie sťažností
 • vedenia zoznamov vyradenej dokumentácie
 • vedenia reklamácií
 • vedenia evidencie o našich príjmoch a výdavkoch, prijatých platbách a o hospodárení, ako vyplýva z predpisov upravujúcich dane a účtovníctvo
 • zasielania obchodných informácií

III. Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania osobných údajov uvedených v bode II. je

 • splnenie našej zákonnej povinnosti (najmä zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, zákona č. 586/1992 Zb., o daniach z príjmov, zákona č. 634/1992, o ochrane spotrebiteľa)
 • splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, na základe ktorej vám poskytujeme naše služby (táto zmluva nemusí byť uzavretá písomne)
 • V prípade zasielania príležitostných obchodných informácií súvisiacich s predaným produktom alebo tovarom spracovávame vaše osobné údaje (e-mailová adresa, meno, priezvisko, dátum narodenia) na základe oprávneného záujmu, pretože predpokladáme, že vás môže zaujímať ďalšia ponuka podobných produktov a služieb.
 • súhlas klienta so zasielaním obchodných informácií

IV. Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami vašich osobných údajov môžu v súlade s ustanoveniami právnych predpisov v konkrétnych prípadoch okrem vás byť najmä orgány verejnej moci. Osobné údaje môžu na zaistenie vyššie opísaných účelov spracovávať okrem správcu aj spracovatelia, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov uzavretej v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje neodovzdávame do zahraničia.

V. Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje obsiahnuté v obchodnej dokumentácii sa spracovávajú po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo po dobu, počas ktorej budete naším klientom a následne po dobu jedného roka potom, čo naším klientom prestanete byť.

VI. Práva subjektu údajov

Pri spracovaní osobných údajov máte nasledovné práva týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov:

 • právo požadovať od nás prístup k vašim osobným údajom;
 • právo na opravu vašich osobných údajov, ktoré spracovávame;
 • právo na obmedzenie spracovania. Obmedzenie spracovania znamená, že vaše osobné údaje, u ktorých bolo spracovanie obmedzené, musíme označiť a po dobu trvania obmedzenia ich nesmieme ďalej spracovávať s výnimkou ich uloženia. Právo na obmedzenie spracovania máte vtedy, ak
  • popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby sme mohli overiť presnosť osobných údajov;
  • spracovanie je protiprávne a vy odmietate vymazanie osobných údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
  • ak vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  • ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu uvedenú nižšie v bode VII., dokým sa neoverí, či naše oprávnené dôvody na spracovanie neprevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami;
 • právo na vymazanie osobných údajov. Právo na vymazanie osobných údajov sa vzťahuje iba na osobné údaje, ktoré spracovávame na iné účely, než je poskytovanie našich služieb. Údaje, ktoré o vás vedieme na účel poskytovania služieb, vymazať nesmieme;
 • právo na prenositeľnosť údajov. Môžete žiadať, aby sme vám vaše osobné údaje poskytli na účel ich odovzdania inému správcovi osobných údajov, alebo aby sme ich sami odovzdali inému správcovi osobných údajov. Toto právo však máte iba na tie údaje, ktoré spracovávame automatizovane na základe vášho súhlasu alebo zmluvy s vami. Údaje, ktoré o vás vedieme na účel poskytovania našich služieb, však smieme poskytnúť iba vám a za zákonných podmienok aj orgánom verejnej moci.
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to v prípade, ak sa domnievate, že spracovaním osobných údajov dochádza k porušeniu právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Sťažnosť môžete podať dozornému orgánu v mieste vášho obvyklého bydliska, v mieste výkonu zamestnania alebo v mieste, kde došlo k údajnému porušeniu. V Českej republike je dozorným orgánom Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Ak vaše osobné údaje spracovávame na účely oprávnených záujmov našich alebo niekoho ďalšieho (právne základy spracovania sú uvedené v bode III), proti takémuto spracovaniu máte právo kedykoľvek vzniesť námietku. Námietku môžete vzniesť na našu adresu uvedenú v bode I. Ak takúto námietku vznesiete, budeme oprávnení v takomto spracovaní pokračovať iba vtedy, ak dokážeme závažné oprávnené dôvody spracovania, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, a tiež vtedy, ak pôjde o spracovanie nevyhnutné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

VIII. Povinné spracovanie a povinnosť poskytnúť osobné údaje

Spracovanie vašich osobných údajov na účely poskytovania našich služieb je zákonnou požiadavkou.